Gezici Sınav

Gezici sınav, İZLADAŞ’a ait olmayan ve belirli süreli (bir yıl ve üzeri süreli) sınav yeri sözleşmesi akdedilmemiş yerlerde yapılacak sınavlar olarak tanımlanmaktadır.

Gezici sınav açılması aşağıdaki koşulların en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir;

*  İşletmelerin çalışanları için kendi belirledikleri adreste, uygun koşulları sağlayarak sınav yapılmasını talep etmeleri. Bu durumda işletme yetkilisinin www.izladas.com.tr adresinden veya İZLADAŞ’dan temin edebileceği Gezici Sınav Talep Formu ile her bir adayın ayrı ayrı doldurmuş olduğu Aday Başvuru Formlarının imzalanarak İZLADAŞ’a iletmesi gerekmektedir.

*  Aynı alanda/lokasyonda sınava katılmak isteyen kişiler arasından bir temsilci tarafından sınav yapılacak adres veya işletme bilgilerini belirterek doldurulan Gezici Sınav Talep Formu ile birlikte her adayın ayrıca doldurarak imzaladığı Aday Başvuru Formlarının İZLADAŞ’a iletmesi gerekmektedir.

Her iki durumda da sınavın en kısada sürede gerçekleştirilebilmesi için gerekli aday sayısı her bir yeterlilik biriminde en az 8 (sekiz) kişidir.

Gezici Sınav Talep Formu ve Aday Başvuru Formları, İZLADAŞ’a posta yoluyla ya da elden teslim edilebileceği gibi info@izladas.com.tr adresine e-posta yolu ile de gönderilebilir. E-posta olarak gönderilen talep formları ve ekleri, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı halde en geç 3 (üç) gün içerisinde İZLADAŞ’a iletilir. Başvurunun İZLADAŞ’a ulaşmasından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ilk değerlendirmelerin sonucu başvuru sahibine e-posta yolu ile bildirilir.

Kabul edilen taleplerde, başvuru sahibi ile iletişime geçilir ve aşağıdaki yöntemlerden birine uygun olarak gezici sınav organizasyonu yapılır;

İZLADAŞ’da görevli bir personel, sınav yapılacak ilgili yere giderek yapılacak sınavın içeriğine uygun şekilde hazırlanmış Sınav Alanı ve Sınav Gereçleri Uygunluk Kontrol Formu ile alanın sınav için kullanıma uygun olup olmadığının kontrolünü yapar.

Sınavı yapılacak yeterlilik için hazırlanmış Sınav Alanı ve Sınav Gereçleri Uygunluk Kontrol Formu gezici sınav yeri yetkilisine e-mail yoluyla iletilir. Gezici sınav yerinde görevli bir yetkili tarafından ilgili kontroller yapılır, formda yer alan Sınav Salonu Uygunluk Durumu ve Sınav Salonunda Bulunması Gereken Cihazlar ve Uygunluk Durumları bölümleri doldurularak, kontrole ait kanıtlar (fotoğraf, kamera kaydı, kalibrasyon ve bakım belgeleri) ile birlikte faks (kontrol formunun imzalı hali) ve e-mail yoluyla iletilir. İletilen kontrol formunun ıslak imzalı hali sınav günü İZLADAŞ personeline teslim edilir.

Değerlendirme sonucu, formların İZLADAŞ’a tesliminden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru sahibine e-posta yolu ile bildirilir.

İlgili yeterliliğin zorunlu kıldığı şartları sağlayamadığı tespit edilen gezici sınav yerlerine ait talepler, İZLADAŞ Genel Müdür kararı ile reddedilir.

Kontrol sonuçlarının olumlu değerlendirilmesi durumunda, sınava katılacak adayların sınav ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekontunun en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İZLADAŞ’a iletilmesi istenir. Banka dekontunun İZLADAŞ’a ulaşmasının ardından, alanın gezici sınav yeri olarak kullanılması için kuruluş ile Gezici Sınav Yeri Sözleşmesi imzalanır.