Üst Yönetim Taahhüdü

İZLADAŞ Yönetim Kurulu, kalite yönetim sistemi ve personel belgelendirme sistemine yönelik olarak, politika ve taahhütlerini belirlemiş ve kalite yönetim sistemi ile personel belgelendirme sistemi, Kalite El Kitabı kapsamında dokümante edilmiştir.

Politika ve taahhütlerin sınav ve belgelendirme bölümü yapısının her kademesinde anlaşılması, uygulanması ve sürekliliği için İZLADAŞ çalışanlarına gerekli eğitimler sağlanmış ve bu husustaki sorumlulukları tanımlanmıştır. Yönetim politikası ve hedefleri, herkesin daha iyi anlayabilmesi için verilen eğitimlerle çalışanlara ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında ele alınarak üst yönetime periyodik olarak duyurulur. Bu şekilde gerek yönetimin gerekse çalışanların, birimin politika ve hedeflerine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve tüm faaliyetlerde bu politika ve hedeflerin gözetilmesi sağlanır.

İZLADAŞ Yönetim Kurulu, personel belgelendirme sürecinde yapacağı tüm faaliyetleri; gizlilik, dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik ve kaliteli hizmet ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet oluşturmadan ve karşılıklı güven ilkeleri temelinde taahhütlerinde belirttiği şekilde yerine getirir.

Bu kapsamda İZLADAŞ Yönetim Kurulu;

*  TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağını,

*  Bölümün tüm politikalarında, prosedürlerinde ve bunların uygulanmasında adil ve tarafsız olacağını,

*  Belgelendirme faaliyetlerinin, çıkar çatışmalarına sebep olabilecek hususların sürekli kontrolü sağlanarak yönetileceğini,

*  İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü bünyesinde çalışan personele baskı uygulanmayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunulmayacağını,

*  Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkanını başvuran kişiye, başvuran kurumun gücüne ve başvuran kurumun yapısına bağlı kalmadan herkesin hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabileceğini,

*  Verdiği hizmetlerde dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını,

*  Belirlenen belgelendirme kriterlerinin adil, eşitlikçi, uygulanabilir olan tüm mevzuat ve prosedürler ile uyumlu olacağını,

*  Belgelendirme sürecine ilişkin şartlarını, değerlendirilmesi ve kararını sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacağını,

*  TS EN ISO/ IEC 17024:2012 ve Belgelendirme Programının Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardında belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici prosedürlerin uygulanmayacağını,

*  Adayları, belgelendirilmiş kişileri ve onları çalıştıran kurum/kuruluşları yanıltacak, yanlış yönlendirecek herhangi bir tanıtım faaliyetinin içinde yer almayacağını,

*  Bölüm faaliyetlerinin finansal olarak sürdürülebilirliğinin İZLADAŞ tarafından sağlanacağını,

*  İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personeli, komite kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemesine izin verilmeyeceğini,

*  İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü bünyesinde adaylara, belgelendirilmiş kişilere ve ilgili kuruluşlara ait, süreçte ortaya çıkan tüm bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanacağını,

*  İZLADAŞ’daki personel belgelendirme işlemlerinin eğitimli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirileceğini,

*  Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine ve belgelendirme sonrası sürecin sürekli analiz edilerek hizmet kalitesinin yükseltileceğini,

*  İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü personelinin ve komite üyelerinin tarafsızlığının sağlanması amacıyla “Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesi” imzalatacağını

Kabul, beyan ve taahhüt eder.