Kurumsal – İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

**    İtirazlar

İZLADAŞ Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir.

İtirazlar, İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu ile İZLADAŞ’a dijital ortamda veya posta yoluyla yapılır.

İtirazlar,

*  Başvuru şartlarına uygunluk,

*  Sınavın değerlendirilmesi,

*  Belgelendirme kararları,

*  Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları,

*  Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları

için yapılabilir.

Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben 7 (yedi) iş günü içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Yapılan itirazların değerlendirilmesi Karar Verici tarafından yapılır ve 10 (on) gün içinde sonuçlandırılır.

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi’ne iletilmesi gerekli görülen itirazlar 15 (on beş) iş günü içinde değerlendirilip sonuca bağlanır.

 

Şikayetler

Personel belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler şikayette bulunabilir.

Şikayetler, Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formu ile İZLADAŞ’a dijital ortamda veya posta yoluyla yapılır.

Şikayetler,

*  Merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,

*  Merkezin faaliyetleri,

*  Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,

*  Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları

konularında yapılabilir.

Şikayete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar İZLADAŞ Sınav ve Belgelendirme Bölümü Genel Müdürü tarafından yapılır.

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi’ne iletilmesi gerekli görülen şikayetler 30 (otuz) iş günü içinde değerlendirilip sonuca bağlanır.        **

·        Kurumsal – Belge, Marka ve Logo Kullanımı; Bölüm adı güncellenecek ve bu bölümde yer alan tüm ifadeler kaldırılarak yerine aşağıdaki paragraflar eklenecek;

**    İZLADAŞ personel belgelendirme logosunu veya markasını kullanan belgelendirilmiş kişiler Belge Kullanım Sözleşmesi gereği, İZLADAŞ’ın belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Belgeler, hak sahiplerine Belge Teslim Formu ve Belge Kullanım Sözleşmesi imzalatıldıktan sonra teslim edilir.

 Belge, marka ve logo kullanımına ilişkin uyulması gereken kurallar;

*  İZLADAŞ markası ve logosu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) logosu ile birlikte kullanıldığında, R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar rehberine uyulur.

*  İZLADAŞ logosu; İZLADAŞ haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

*  Belge, İZLADAŞ mülkiyetindedir. İZLADAŞ Personel Belgelendirme Prosedürü’ne ve yasal şartlara uyulması koşuluyla, belgelendirilen kişi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

*  Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

*  Belge, sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması ya da belgelerin, markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.

*  Verilen belgeler Belge Sahibi ile ilgilidir. Bu nedenle, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz.

*  Belge alan kişi, mesleği icrasına engel herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda raporunu en geç 1 ay içinde İZLADAŞ’a bildirmekle yükümlüdür.

*  Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

*  Belge Sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek bozulma olması durumunda, kişi belge kullanımını sona erdirir ve belgenin yenilenmesi için tahrip olan belge ile birlikte İZLADAŞ’a başvurur.

*  Kişilerin Belge Kullanım Sözleşmesi’ne uymamaları halinde, önce 5 (beş) iş günü içerisinde iletişim adresine ve varsa çalıştığı iş yerine ve/veya iletişim bilgilerinde paylaşılan e-posta adresine uyarı yazısı gönderilir. Yazılı uyarı tarihini takiben belge kullanımının devam ettiğinin tespiti halinde belge 5 (beş) iş günü içerisinde askıya alınır. Askı süresinin bitiminde belge geri çekilir. Geri çekilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında 5 (beş) iş günü içerisinde yasal işlem başlatılır, İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

*  İZLADAŞ belgelendirilen kişilerin, belgelendirildiği ulusal yeterlilik kapsamında belirlenen geçerlilik süresi içerisinde yeterlilik koşullarını taşımaya devam ettiğini doğrulamak amacıyla gözetim ve geçerli kılma işlemlerini yerine getirir. Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı belgelendirme programı kapsamındaki ulusal yeterlilik ile belirlenmiştir.

*  Geçerlilik süresi içinde, kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişi İZLADAŞ’a başvurarak yeni bir belge düzenlenmesini isteyebilir. Bu işlemler için Belgelendirme Ücret Çizelgesi’nde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

*  İZLADAŞ logosu, İZLADAŞ internet sitesinde (www.izladas.com.tr) belirtilen şekilde ve boyutlarda kullanılabilir.

*  Belge, 21 x 29,7 cm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır.

*  Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

*  Belge kapsamında herhangi bir daraltma olduğunda, kapsam dışı kalan konularda logo kullanımı durdurulmalıdır.

*  Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, gözden geçirme faaliyetleri veya İZLADAŞ’a iletilen itiraz ve şikayetler, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü kapsamında değerlendirilir.

*  Belgeler, İZLADAŞ’ın veya onun belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek yahut kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili İZLADAŞ’ı yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır.

*  Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge, geçerliliğini yitirir.

*  Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş personele aittir.

Belgelendirilen kişi, belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği İZLADAŞ’a bildirmekle yükümlüdür.