Tarafsızlık Komitesi

Tarafsızlık Komitesi, personel belgelendirme programının tüm adaylar için adil, tarafsız, eşit biçimde uygulanması ile standart ve mevzuatta yer alan kurallara uyulması hususlarını idari açıdan değerlendirip denetlemek üzere yılda en az 1 (bir) defa olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü toplanır. Komite, tespit edilen uygunsuzluklarda yönetime uyarıda bulunmakla ve uyarılara rağmen düzeltilme yapılmaması halinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ya ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’na durumu iletmekle yükümlüdür.

Tarafsızlık Komitesi adil temsil ilkesi göz önünde bulundurularak 3 (üç) asil, 1 (bir) yedek üyeden oluşturulur.

Komite üyelerimiz;
Ali ATEŞ
Hanife TELLİ KARAMAN
Bülent KONSOLOĞLU
Mustafa ATINÇ