EOV AKADEMİ üst yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi ve Personel Belgelendirme Sistemine yönelik olarak, politika ve taahhütlerini belirlemiş ve Kalite Yönetim Sistemi ile Personel Belgelendirme Sistemi, El Kitabı kapsamında dokümante etmiştir.

Bu politika ve taahhütlerin organizasyonun her kademesinde anlaşılması, uygulanması ve sürekliliği için EOV AKADEMİ çalışanları eğitilmiş ve bu husustaki sorumlulukları tanımlanmıştır. Yönetim politikası ve hedefleri, herkesin daha iyi anlayabilmesi için verilen eğitimlerde ve Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında periyodik olarak çalışanlara duyurulur. Bu şekilde gerek yönetimin gerekse çalışanların, birimin politika ve hedeflerine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve tüm faaliyetlerde bu politika ve hedeflerin gözetilmesi sağlanır.

EOV AKADEMİ Üst Yönetimi, Personel Belgelendirme sürecinde yapacağı tüm faaliyetleri; gizlilik, dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik ve kaliteli hizmet ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet oluşturmadan ve karşılıklı güven ilkeleri temelinde taahhütlerinde belirttiği şekilde yerine getirir.

Bu kapsamda EOV AKADEMİ Yönetimi;

 • TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağını,
 • Birimin tüm politikalarında, prosedürlerinde ve bunların uygulanmasında adil ve tarafsız olacağını,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin, çıkar çatışmalarına sebep olabilecek hususların sürekli kontrolü sağlanarak yönetileceğini,
 • EOV AKADEMİ bünyesinde çalışan personele baskı uygulanmayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunulmayacağını,
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânını başvuran kişiye, başvuran kurumun gücüne ve başvuran kurumun yapısına bağlı kalmadan herkesin hizmetlere eşit imkân ve adil ücret ile ulaşabileceğini,
 • Verdiği hizmetlerde dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını,
 • Belirlenen belgelendirme kriterlerinin adil, eşitlikçi, uygulanabilir olan tüm mevzuat ve prosedürler ile uyumlu olacağını,
 • Belgelendirme sürecine ilişkin şartlarını, değerlendirilmesi ve kararını sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacağını,
 • TS EN ISO/ IEC 17024:2012 ve Belgelendirme Programının Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardında belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici prosedürlerin uygulanmayacağını,
 • Adayları, belgelendirilmiş kişileri ve onları çalıştıran kurum/kuruluşları yanıltacak, yanlış yönlendirecek herhangi bir tanıtım faaliyetinin içinde yer almayacağını,
 • Finansal olarak sürdürülebilirliğinin Ege Orman Vakfı tarafından sağlanacağını,
 • EOV AKADEMİ bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin, komitelerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemesine izin verilmeyeceğini,
 • EOV AKADEMİ bünyesinde adaylara, belgelendirilmiş kişilere ve ilgili kuruluşlara ait, süreçte ortaya çıkan tüm bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanacağını,
 • EOV AKADEMİ’deki personel belgelendirme işlemlerinin eğitimli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirileceğini,
 • Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine ve belgelendirme sonrası sürecin sürekli analiz edilerek hizmet kalitesinin yükseltileceğini,
 • EOV AKADEMİ personelinin ve komite üyelerinin tarafsızlığının sağlanması amacıyla “Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesi” imzalatacağını

Kabul, beyan ve taahhüt eder.